Kamu Yönetiminin Duayen İsimleri “Kamu Yönetiminde Güncel Konular” Konferansında Bir Araya Geldi

01 Mart 2024 Cuma

İçişleri Bakanlığı Araştırma ve Etütler Merkezi (AREM), Türk İdari Araştırmalar Vakfı (TİAV), Ardahan Valiliği, Ardahan Üniversitesi, Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası’nın katkılarıyla Ardahan Üniversitesi Ardahan Ekonomik ve Sosyal Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen “Kamu Yönetiminde Güncel Konular” başlıklı konferans yoğun katılımla gerçekleştirildi. Âşık Şenlik Kültür Merkezi’nde düzenlenen konferansa, Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, mülki idare amirleri, kamu kurum ve kuruluş çalışanları, kolluk kuvvetleri, STK’lar, mesleki kuruluşlar, kamu yararına çalışan dernek üyeleri, akademik-idari personel, öğrenciler ve basın mensupları katıldı. Alanlarında önemli çalışmalar yapmış olan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyal Bilgiler Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Onur Ender Aslan, İçişleri Bakanlığı Araştırma ve Etütler Merkezi (AREM) Doç. Dr. Selim Çapar, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aslı Akay, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şebnem Köşer Akçapar birer sunum gerçekleştirdi. Programın açış konuşmasını gerçekleştiren Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Biber, etkinliğin gerçekleştirilmesine katkı sunan Ardahan Valiliği, Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, T.C. İçişleri Bakanlığı Araştırma ve Etütler Merkezi Başkanlığı (AREM) ve Türk İdari Araştırmalar Vakfı’na (TİAV) ve misafir konuşmacılara teşekkürleri ileterek başladı. Ardahan Ekonomik ve Sosyal Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin Ardahan’ın ekonomik ve sosyal açılardan gelişmesine ilişkin önemli çalışmalar yaptığını belirten Rektörümüz, geçen yıl gerçekleştirilen ve Türkiye’nin en büyük il çalıştayı olan “Ardahan İl Çalıştayı’ndan söz ederek çalıştaya 450’den fazla kamu yöneticisi, bürokrat, akademisyen, siyasetçi, sivil toplum örgütü ve vatandaş temsilcisi katıldığını ifade etti. Çalıştay sonuç raporunun yayınladığını dile getiren Rektörümüz, raporun Ardahan’ın geleceği için önemli bir kaynak olacağının altını çizdi. Bugün yapılan konferansın kamu yönetimi açısından önemine dikkat çeken Rektörümüz, önemli konuların tartışılacağını ifade etti. Rektörümüz’ün konuşmasını tamamlamasının ardından Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek bir konuşma yaptı. Vali, programın göç ve doğal afetler konularına ilişkin önemli bir önemli bilgiler vermesi bakımından önemli olduğunu belirtti. Türkiye Afet Müdahale Planından söz eden Vali Hayrettin Çiçek, TAMP’ın amacının afet ve acil durumlara ilişkin müdahale çalışmalarında görev alacak afet grupları ve koordinasyon birimlerine ait rolleri ve sorumlulukları tanımlamak, afet öncesi, sırası ve sonrasındaki müdahale planlaması oluşturmak olduğunu ifade etti. Konuşmaların ardından Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Başkanı ve Ardahan Ekonomik ve Sosyal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. İhsan Kurtbaş, programa ilişkin bilgiler verdi.  Kamu Yönetimi, kamu politikalarının oluşturulması ve yürütülmesinden sorumlu olan bir disiplin olarak devletle doğrudan ve bizzat ilişkisi olması bakımından kritik önemi haiz bir konu olduğu dile getiren Doç. Dr. Kurtbaş, konferansın temel amacının, ülkemizde, kamu yönetiminde kamu politikalarına yön veren birtakım güncel mevzuları, ulusal ve yerel dinamikler doğrultusunda ele alarak değerlendir olduğunu söyledi. “Türkiye’de Bürokrasi ve Kamu Personel Rejimi” başlıklı bir sunum gerçekleştiren Prof. Dr. Onur Ender Aslan, 19. Yüzyıldan 21. Yüzyılda Türkiye’de bürokrasi ve kamu personel rejiminin gelişimi konularından bahsetti. Bürokrasiyi memurluk ve memurluk sistemi olarak adlandıran Aslan, bürokrasiyi devletin yaşayan cismi olarak tanımladı. Devletin gücünün memurun gücü, feraseti, bilgi birikimi kadar olduğunu ifade eden Prof. Aslan, bundan dolayı memurun, devletin yaşayan cismi olduğunu söyledi. Devlet örgütlenmelerinin temelinin Meta Han’la başladığını belirten Aslan, Türklerin tarihte ilk kez Türkistan’da devlet yönetiminin kadim ilkelerini uygulandığını dile getirdi. Dünyada en iyi teşkilatlanma geleneğine Türklerin sahip olduğunu vurgulayan Aslan, emir komuta zinciri ve hiyerarşinin Mete Han döneminde uygulanmaya başlandığının altını çizdi. Devleti, vatandaşın refahını ve güvenliğini sağlayan en büyük teşkilat olarak tanımlayan Prof. Aslan, batı devlet formlarına ilişkin geniş bilgiler verdi.  Prof. Dr. Onur Ender Aslan’ın sunumu bitirmesiyle birlikte Doç. Dr. Selim Çapar, ““Kriz ve Acil Durumlarda Mülki İdare” başlıklı bir söyleşi gerçekleştirdi. Kriz Afet ve Acil Durum, Afet ve Güvenlik Acil Durum Örgütlenmesi, Mülki İdare Sistemi ve Kriz Afet ve Acil Durum Mevzuatı konularında konuşan Doç Dr. Çapar, Türkiye, bulunduğu coğrafi konum, jeolojik yapı, yerleşim yerlerinin özellikleri, mevcut yapı stokunun elverişsizliği gibi farklı etkenlerden ötürü sıkça afet ve acil durumlar ile karşı karşıya kaldığını belirtti.  Çapar, acil durumu; toplumun tamamının veya bir kısmının normal hayat ve faaliyetlerini donduran veya kesintiye uğratan ve acil müdahaleyi gerektiren olaylar ve bu olayların oluşturduğu kriz hali olarak tanımladı. Çapar’ın ardından konuşan Prof. Dr. Aslı Akay, “Afet ve Risk Yönetimi Bağlamında İklim Değişikliği” konularında konuştu. Afet, İklim Değişikliği, Mevcut Durum Etkileri- Afet Risk Azaltma, İDU-ARA ve Uluslararası Politika konularında geniş bilgiler veren Prof. Akay, afeti; Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan, etkilenen toplumun baş etme kapasitesinin yeterli olmadığı doğa, teknoloji veya insan kaynaklı olay olarak tanımladı. İklim modellemelerine göre 21. yüzyılın ortalarında küresel sıcaklık artışının yaklaşık 1°C ile 3°C 21. yüzyılın sonlarına kadar ise yaklaşık 2°C ila 5°C artış öngörüldüğünü ifade eden Akay, ikim değişikliğinin; kitlesel nüfus akışları, hareketli nüfusların yanı sıra varış toplulukları için de yeni güvenlik açıkları yaratabileceğine dikkat çekti. Söyleşinin son bölümünde Prof. Dr. Şebnem Köşer Akçapar, “Göç Yönetimi” konulu bir sunum gerçekleştirdi. Akçapar, Cumhuriyetin son yüzyılında göç ve göç yönetimi alanında neler yapıldığına ve hangi politikaların uygulandığını 5 dönem altında anlattı. Göç olgusunun Türkiye’nin kadim tarihinde önemli bir yer tuttuğunu belirten Akçapar, göçün aynı zamanda ülkemizin sosyo-kültürel yapısını belirleyen bir faktör olduğuna dikkat çekti. Sınırlar arası geçişkenliğinin yoğun olduğu bir coğrafyada yaşadığımızı belirten Akçapar, bu durumun göçmen hareketliliğinde de etkili olduğunu dile getirdi. Göç alanında 1923 yılından bu yana pek çok farklı kanun ve yönetmelik çıkartıldığını söyleyen Akçapar, Göç İdaresi Başkanlığı mevzuatlarından bahsetti. Düzensiz göç konusunda ayrıntılı bilgiler aktaran Prof. Dr. Akçapar, diaspora, entegrasyon ve Avrupa’ya işçi göçü konularına ilişkin çalışmalar yaptıklarını belirtti. Sunumların ardından soru-cevap bölümüne geçildi. Konferans teşekkür belgesi takdimi ve hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi. 

Programı izlemek için Tıklayınız…