Yönetmelik

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ ARDAHAN EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ARESAM

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ardahan Üniversitesi Ardahan Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ardahan Üniversitesi bünyesinde kurulan Ardahan Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3  – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının   (d)   bendinin   (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Üniversite: Ardahan Üniversitesini,

b) Rektör: Ardahan Üniversitesi Rektörünü,

c) Merkez: Ardahan Üniversitesini Ardahan Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezini (ARESAM),

ç) Müdür: Ardahan Üniversitesini Ardahan Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi Müdürünü,

d) Yönetim Kurulu: Ardahan Üniversitesini Ardahan Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezinin Yönetim Kurulunu,

e) Danışma Kurulu: Ardahan Üniversitesini Ardahan Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezinin Danışma Kurulunu ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı, Hedefi ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı 

MADDE 5 - Ardahan Ekonomik ve Sosyal Uygulama ve Araştırma Merkezinin kuruluş amacı, başta Ardahan ili olmak üzere, ulusal ve uluslararası konularda siyasi, ekonomik, kültürel, sosyal, hukuki nitelikli bilimsel araştırma ve çalışmalar yapmak, yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte ortak projeler yürüterek bilgi birikiminin oluşturulması ve paylaşılmasını sağlamaktır.

 

Merkezin faaliyetler alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yöresel, ulusal ve uluslararası organizasyonlarla işbirliği yaparak projeler gerçekleştirmek, ortak çalışmalar ve yayınlar yapmak.

b) Üniversitenin akademik birimleri ile projeler geliştirmek ve yapılacak çalışmaları özendirmek.

c) Yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan elde edilen bilgilerin analiz ve değerlendirmesini yapmak, üretilen bilgileri ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı ve yayınlarla ilgililere ve kamuoyuna aktarmak.

d) İstekte bulunan resmi veya özel sektör kurum ve kuruluşlarına danışmanlık hizmeti vermek.

e) Ulusal ve uluslararası nitelikte seminer, konferans, açık oturum, panel ve benzeri etkinlikler düzenlemek, süreli ve süresiz yayınlar yapmak.

f) Üniversitenin eğitim ve staj faaliyetlerine katkıda bulunmak, sertifika programları düzenlemek.

g) Oluşturulacak birimler vasıtasıyla araştırma, proje ve etüt çalışmaları yapmak.

h) Rektörlüğün belirleyeceği konularda çalışmalar yapmak.

ı) Merkezin internet sitesi üzerinden yapılan ekonomik ve sosyal araştırmaları kamuoyu ile paylaşmak ve yöre ile ilgili her türlü belge niteliği taşıyan materyali arşivlemek; böylece bir bilgi bankası oluşturmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 — (1) Merkezin organları şunlardır:

a)  Müdür,

b)  Yönetim Kurulu,

c)  Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 — (1) Merkezin Müdürü, öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine müdür yardımcıları,  onlar da bulunmadığı zamanlarda ise Yönetim Kurulu üyelerinin en kıdemli olanından başlamak üzere birisi vekâlet eder.

(3) Altı aydan uzun süreli Üniversite dışı görevlendirilmelerinde Müdürün yerine yenisi görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 — (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, yönetim ve danışma kurullarına başkanlık etmek.

b) Merkezin idari işlerini ve ilişkilerini yürütmek.

c) Araştırma ve proje çalışma ekipleri kurmak, yurt içi ve yurt dışı araştırma merkezleri ile işbirliği yaparak amaca uygun projelerle ilgili karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmak.

ç) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek.

d) Merkez bünyesinde oluşturulan birimlerin etkinliklerini, kuruluş ve gelişme amaçlarına uygun olarak planlamak, yürütmek, denetlemek ve her düzeyde personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevi yapmak.

e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını Yönetim Kurulunun görüşünü alarak her yılın aralık ayında hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak.

Müdür yardımcıları

MADDE 10 — (1) Müdürünün önerisi üzerine, Üniversitenin ilgili bölümlerinde görevli öğretim elemanları arasından en çok iki kişi, Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcıları, faaliyetlerinin yürütülmesinde Müdüre yardımcı olmakla görevlidir. Müdürün katılmadığı toplantılara müdür yardımcısı başkanlık eder. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 — (1) Merkezin Yönetim Kurulu;

a)  Müdür,

b)  Müdür yardımcıları,

c) Konu ile ilgili öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört üyeden oluşur.

(2) Üyeler, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilirler. Süresi dolmadan boşalan bir üyelik için veya Üniversite dışında altı aydan uzun süreli görevlendirilenlerin yerine kalan süre için yeni görevlendirme yapılır.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine en az üç ayda bir kez toplanır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 — (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yıllık çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, incelemek ve onaylamak.

c) Araştırma ve uygulama projeleri, kurs ve benzeri eğitim önerilerini bilimsel çalışma kurullarının da katkıları ile değerlendirmek, görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite birimlerini belirlemek.

ç) Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

d) Merkez bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğretim elemanlarının seçimini yapmak ve görevlendirilmeleri için Rektörün onayına sunmak.

e) Merkezde görevlendirilecek idari ve teknik personelin seçimini yaparak Rektörün onayına sunmak.

f) Danışma Kurulu üyelerini seçmek.

Danışma Kurulu

MADDE 13  —  (1)  Danışma Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Yönetim Kurulunun diğer üyeleri ile Yönetim Kurulu tarafından, Merkezin faaliyetleriyle ilgili alanlarda bilgi ve deneyime sahip Üniversite öğretim elemanları ve istekleri halinde kamu ve özel kuruluşlardaki kişiler arasından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen dört kişi olmak üzere toplam onbir kişiden oluşur. Merkezin ulusal ve uluslararası bağlantılarını kolaylaştırmak ve işbirliğini sağlamakla görevli Danışma Kurulu, iki ayda bir Müdürün çağrısı üzerine Müdürün başkanlığında toplanır. Toplantılarda salt çoğunluk koşulu aranmaz.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 14 — (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarına görüş ve önerileriyle katkıda bulunmak.

b) Merkezin genel faaliyetlerinin yönetimiyle ilgili konularda uyarı ve öneri geliştirmek, destek sağlamak, amaçlarına uygunluğu konusunda danışmanlık ve değerlendirme yapmak.